7 سپتامبر

قواعد کلیدی در زمان بندی پروژه ها

قاعده ۱: برنامه مدیریت زمان‌بندی تهیه و مستند شده باشد.
قاعده ۲: گستره برنامه کامل باشد.
قاعده ۳: از فعالیت‌های Level of Effort با احتیاط استفاده شود.
قاعده ۴: نام فعالیت‌ها منحصر به فرد باشند.
قاعده ۵: نام فعالیت‌ها جمله‌هایی فعل‌دار باشند.
قاعده ۶: شبکه منطقی فعالیت‌ها کامل باشد.
قاعده ۷: فعالیت‌ها معلق نباشند.
قاعده ۸: اکثر فعالیت‌ها پیش‌نیاز FS داشته باشند.
قاعده ۹: از رابطه SF استفاده نشود.
قاعده ۱۰: Lag فعالیت‌ها زیاد از حد نباشد.
قاعده ۱۱: تعداد فعالیت‌های Lagدار زیاد نباشد.
قاعده ۱۲: از Lead با احتیاط استفاده شود.
قاعده ۱۳: فعالیت‌ها شناوری منفی نداشته باشند.
قاعده ۱۴: شناوری فعالیت‌ها از حدی بیشتر نباشد.
قاعده ۱۵: فعالیت‌ها Split نشوند.
قاعده ۱۶: تعداد فعالیت‌های دارای قید تاریخ زیاد نباشد.
قاعده ۱۷: فقط مایل‌ستون‌ها مجاز به داشتن قید تاریخ هستند.
قاعده ۱۸: مدت زمان فعالیت‌ها زیاد نباشد.
قاعده ۱۹: فقط از یک واحد زمانی استفاده شود.

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.